• Ελληνικά
 • English

Πολιτική Ποιότητας

Certificates

Πολιτική Ποιότητας

1      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες που να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, των μετόχων της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερόμενων μερών για διασφαλισμένη και σταθερή ποιότητα σε ένα πλαίσιο λειτουργίας που προστατεύει το περιβάλλον κι εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση.

Διαβεβαιώνουμε ότι ο εξοπλισμός και υπηρεσίες που παρέχουμε σχετικά με τη φωτεινή σηματοδότηση και την εφαρμογή λύσεων πληροφορικής για μεταφορές, ικανοποιούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές Ποιότητας και Περιβάλλοντος που θέτονται από τους πελάτες μας, από τρίτα ενδιαφερόμενα μέρη και από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Οι βασικές αρχές Ποιότητας και Περιβάλλοντος για εμάς είναι οι εξής:

 • Στο κέντρο του πλαισίου αρχών για την διασφάλιση της Ποιότητας και την προστασία του Περιβάλλοντος βρίσκονται πάντα οι απαιτήσεις των πελατών μας.
 • Στόχος μας είναι τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες να εκπληρώνουν αυτές τις απαιτήσεις.
 • Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την εμπιστοσύνη των πελατών μας μέσα και από το εφαρμοζόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
 • Στην παροχή υπηρεσιών τηρούνται υπεύθυνα οι διατάξεις των νόμων, οι κανονισμοί που απορρέουν από τις απαιτήσεις του πελάτη καθώς και οι ισχύοντες εσωτερικοί κανονισμοί της εταιρείας.
 • Τα αποτελέσματα των απαιτούμενων για τα προϊόντα μας δοκιμών καθώς και ο έλεγχος και οι δοκιμές για προϊόντα από υποπρομηθευτές εγγυώνται την Ποιότητα και Ασφάλεια των τελικών μας προϊόντων.
 • Η εμπειρία μας, οι μέθοδοί μας και η τεχνική μας κατάρτιση εγγυώνται την ποιότητα των υπηρεσιών μας και την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Μέσα από την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρείας επιτυγχάνεται ένα υψηλό επίπεδο κατάρτισης και αναπτύσσεται μια υψηλή αντίληψη σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
 • Αυτό το επίπεδο του προσωπικού μας αποτελεί την εγγύηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εκτέλεση των εργασιών και για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.
 • Στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας και Περιβάλλοντος θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Διαρκείς σκοποί για μας αποτελούν:
 • η τήρηση των προδιαγραφών ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας
 • η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας
 • η διεύρυνση του πελατολογίου μας και του εύρους των υπηρεσιών μας
 • η παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών μας εντός καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων
 • η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου
 • η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
 • η μείωση των παραπόνων των πελατών
 • η εξάλειψη των μη συμμορφούμενων υπηρεσιών
 • η βελτίωση των υποδομών μας και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας
 • η εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας
 • η αποφυγή περιβαλλοντικών συμβάντων
 • η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών μας
 • η συνεχής προσπάθεια για μείωση των αποβλήτων και τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας.

Οι σκοποί αυτοί ανασκοπούνται σε προκαθορισμένα τακτικά διαστήματα από τη Διοίκηση της εταιρείας. Η Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος αποτελεί Δέσμευση της Διοίκησης και ευθύνη όλου του προσωπικού και των συνεργατών που εργάζονται για λογαριασμό μας.

2      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία SWARCO HELLAS Μονοπρόσωπη AE αναγνωρίζει πλήρως την υποχρέωσή της για διασφάλιση Υγείας & Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της εργασίας. Με βάση την παραδοχή αυτή, έχει θέσει σε  εφαρμογή συγκεκριμένες διαδικασίες σύμφωνα με το OHSAS 18001:2007 για την πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων και την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των υπεργολάβων που δρουν για λογαριασμό της αλλά και την αποφυγή ατυχήματος κι επικίνδυνης κατάστασης σε τρίτους.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση της εταιρείας  δεσμεύεται ότι η εταιρεία:

 • Λειτουργεί, πάντοτε, σύμφωνα με την υπάρχουσα Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς για την προστασία των εργαζομένων.
 • Αναγνωρίζει κι αναλύει συστηματικά τους κινδύνους που σχετίζονται ή μπορεί να σχετισθούν με τους χώρους δραστηριοτήτων της, ώστε ακολούθως να προγραμματίζει ενέργειες εξάλειψης ή ελέγχου πιθανού κινδύνου.
 • Θέτει συγκεκριμένους στόχους για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας για την πρόληψη ή έλεγχο κινδύνων στους εργασιακούς χώρους και για τη γενικότερη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.
 • Συνεργάζεται με το προσωπικό και τους υπεργολάβους της για τον προγραμματισμό της βελτίωσης.
 • Επιθεωρεί εσωτερικά όλες τις διεργασίες της κι ανασκοπεί συστηματικά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που ακολουθεί για την Υγεία & Ασφάλεια.
 • Διαρκείς σκοποί για την διασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, αποτελούν για την εταιρεία οι ακόλουθοι:
 • Δημιουργία χώρων και συνθηκών εργασίας κι επιλογή εξοπλισμού που συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
 • Συστηματική μείωση των αναγνωρισμένων κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας ή λήψη μέτρων προστασίας για τον έλεγχο των κινδύνων που δεν μπορούν να εξαλειφθούν.
 • Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων ή ανεπιθύμητων καταστάσεων στους χώρους δραστηριοτήτων της, που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ανθρώπων και η προετοιμασία κι ετοιμότητα του προσωπικού και των υπεργολάβων της για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ώστε να μετριασθούν οι τυχόν συνέπειες από τέτοια γεγονότα.
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση και συνεχής διαβούλευση με το προσωπικό και τους υπεργολάβους για τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία.
 • Συνεργασία με τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες για τη βελτίωση της επίδοσης Υγείας & Ασφάλειας.

Η παραπάνω Πολιτική εφαρμόζεται στην ακόλουθη δραστηριότητα:

Πώληση εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού λειτουργίας σηματοδοτικών εγκαταστάσεων. Επίβλεψη λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη κέντρων διαχείρισης λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών.

3      ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αποτελεί Πολιτική για ΤΗ SWARCO HELLAS Μονοπρόσωπη AE η διασφάλιση της Ασφάλειας Οδικών Μεταφορών και για να το πετύχουμε αυτό ακολουθούμε αυστηρά τα ακόλουθα:

 • Συμμόρφωση με όλους τους Νόμους που διέπουν την Οδική Μεταφορά και την Οδική Κυκλοφορία.
 • Τα οχήματα που χρησιμοποιούμε για την παροχή των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένων και αυτών των υπεργολάβων μας, συντηρούνται τακτικά και διατηρούνται στην πιο κατάλληλη κατάσταση ασφάλειας.
 • Τα οχήματα που χρησιμοποιούμε οδηγούνται από Οδηγούς με το κατάλληλο Δίπλωμα Οδήγησης που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά πάνω στα συγκεκριμένα οχήματα.
 • Όλοι οι Οδηγοί εκπαιδεύονται περιοδικά στην ασφαλή οδήγηση.
 • Όλοι οι Οδηγοί περνούν περιοδικά από ιατρικούς ελέγχους.
 • Άτομα που δε σχετίζονται με την παροχή υπηρεσίας και υπεράριθμα άτομα δεν επιβιβάζονται στα οχήματα.
 • Συμμόρφωση με τα όρια ταχύτητας των εθνικών, δημόσιων και των ιδιωτικών δρόμων.
 • Το μεταφερόμενο φορτίο ποτέ δεν υπερβαίνει σε βάρος το επιτρεπόμενο για κάθε όχημα μέγιστο βάρος.
 • Τηρούνται πάντοτε οι αποστάσεις ασφαλείας κατά την κίνηση των οχημάτων στους δρόμους και κατά τους ελιγμούς που γίνονται εντός εγκαταστάσεων / εργοταξίων πελατών μας.
 • Κατά τη στάθμευση τα οχήματα ακινητοποιούνται ασφαλώς.
 • Η χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλου μέσου ραδιοεπικοινωνίας απαγορεύεται αυστηρά από τους Οδηγούς. Αν είναι απαραίτητη η επικοινωνία στη διάρκεια ταξιδιού, το όχημα θα πρέπει πρώτα να σταματήσει ασφαλώς.
 • Μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.
 • Οι ώρες οδήγησης και ανάπαυσης καταγράφονται από τους Οδηγούς και παρακολουθούνται από το επιβλέπον προσωπικό.
 • Δημόσια όχληση από τη χρήση των οχημάτων (πχ παρατεταμένη και άσκοπη χρήση κόρνας, άσκοπη παραμονή ανοιχτής της μηχανής εν στάση) θα πρέπει να αποφεύγονται
 • Η αμυντική οδήγηση σε κάθε περίπτωση είναι προτεραιότητα και πάντοτε με σεβασμό στους πεζούς.
 • Τα έγγραφα των οχημάτων και οι άδειες τους διατηρούνται πάντοτε επικαιροποιημένα στα οχήματα και είναι διαθέσιμα όποτε ζητηθούν.
 • Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ότι θα βελτιώνει διαρκώς το Σύστημα Ασφάλειας Οδικών Μεταφορών που εφαρμόζει και την απόδοση της στην Οδική Ασφάλεια και ότι όλο το προσωπικό, περιλαμβανομένων και των υπεργολάβων της, θα ακολουθεί πιστά τις διαδικασίες της Ασφάλειας Οδικών Μεταφορών και τις αρχές του Προτύπου 39001:2012 στην καθημερινή δραστηριότητα του.

Η παραπάνω Πολιτική εφαρμόζεται στην ακόλουθη δραστηριότητα:

Πώληση εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού λειτουργίας σηματοδοτικών εγκαταστάσεων. Επίβλεψη λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη κέντρων διαχείρισης λειτουργίας φωτεινών σηματοδοτών.