• Ελληνικά
 • English

Τηλεματική εφαρμογή ΕΡΜΗΣ

Τηλεματική εφαρμογή ΕΡΜΗΣ

Η εταιρία SWARCO HELLAS έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης στόλου απορριμματοφόρων, εξοικονόμησης καυσίμων και βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων, το οποίο πλέον λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλούς Δήμους ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για μια μοναδική λύση τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη σχετικά με την παρακολούθηση στόλου απορριμματοφόρων και της διαδικασίας αποκομιδής των απορριμμάτων. Με τη χρήση της τηλεματικής για την εποπτεία του στόλου και της τεχνολογίας RFID δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να βελτιώνουν την αποδοτικότητα των υπηρεσιών αποκομιδής των απορριμμάτων και να ενθαρρύνουν την κοινωνία να γίνει περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνη. Τα οφέλη από το μοναδικό αυτό σύστημα στους δήμους είναι ότι γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια από όλα τα οχήματα, με αποτέλεσμα ο έκαστος Οργανισμός/Δήμος να επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας.

Συγκεκριμένα, οι κύριες λειτουργίες του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης των δημοτικών οχημάτων/απορριμματοφόρων που παρέχουν προστιθέμενη αξία τόσο στους Δήμους, όσο και στους πολίτες είναι οι ακόλουθες:

 • Αυτόματη ζύγιση των κάδων κατά την αποκομιδή
 • χωροθέτηση, παρακολούθηση & διαχείριση των κάδων
 • έλεγχος και διαχείριση των δρομολογίων
 • παρακολούθηση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων και μείωση του κόστους
 • έλεγχος και διαχείριση της κατανάλωσης των καυσίμων
 • παραγωγή αυτόματων στατιστικών στοιχείων και χαρτογραφικών απεικονίσεων της κατανάλωσης βάσει διαφόρων κριτηρίων
 • δημιουργία χρηματοοικονομικών δεικτών σε πράσινες τεχνολογίες 
 • δημιουργία ειδοποιήσεων (alarm) σχετικά με υπερκαταναλώσεις ή μη λογικές συμπεριφορές του οχήματος
 • προσδιορισμό περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • χωροθέτηση, παρακολούθηση & διαχείριση των κάδων
 • αντιμετώπιση παραπόνων των δημοτών για το επίπεδο παρεχόμενης καθαριότητας
 • αναβάθμιση της αποδοτικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται προς τον πολίτη, με χρήση δεικτών αξιολόγησης (benchmarking)
 • ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο μέσω διαγραμμάτων ροής για το κόστος συλλογής ανά κιλό απορριμμάτων και τους παραγόμενους ρύπους βάσει διαφόρων παραμέτρων. 

Η SWARCO HELLAS επενδύοντας συνεχώς στην καινοτομία, αναπτύσσει state-of-the-art προϊόντα και λύσεις, παρέχοντας υψηλής ποιότητας επαγγελματικές υπηρεσίες, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των Δήμων και του λοιπού Δημόσιου τομέα.